Bo's google scholar profile

2021

19. Songrui Hou, Bo Sun, Fei Tian, Zhifeng Ren, Shanming Wang, Wanyue Peng, Qingan Cai, Xi Chen, Chen Li, Richard Wilson.

18. Ruiqiang Guo, Puqing Jiang, Teng Tu, Sangyeop Lee, Bo Sun, Hailin Peng, Ronggui Yang. Electrostatic Interaction Determines Thermal Conductivity Anisotropy of Bi2O2Se: A Comparison With Bi2Se3. Cell Reports Physical SciencePDF

17. Susu Yang, Houfu Song, Yan Peng, Lu Zhao, Yuzhen Tong, Feiyu Kang, Mingsheng Xu, Bo Sun, Xinqiang Wang. Reduced thermal boundary conductance in GaN-based electronic devices introduced by metal bonding layer. Nano Research 14, 3616–3620 (2021). PDF

16. Yuanyuan Chu, Yuxiang Sang, Yizhe Liu, Yingmei Liu, Zhicheng Xu, Jianxin Chen, Fang Liu, Shengjuan Li, Bo Sun, Xingjun Wang. Reduced thermal conductivity of epitaxial GaAsSb on InP due to lattice mismatch induced biaxial strain. Journal of Applied Physics 130, 015106 (2021). PDF

2020

15. Bo Sun, Shanyuan Niu, Raphael P Hermann, Jaeyun Moon, Nina Shulumba, Katharine Page, Boyang Zhao, Arashdeep S Thind, Krishnamurthy Mahalingam, JoAnna Milam-Guerrero, Ralf Haiges, Matthew Mecklenburg, Brent C Melot, Young-Dahl Jho, Brandon M Howe, Rohan Mishra, Ahmet Alatas, Barry Winn, Michael E Manley, Jayakanth Ravichandran, Austin J Minnich. High frequency atomic tunneling yields ultralow and glass-like thermal conductivity in chalcogenide single crystals. Nature Communications 11, 6039 (2020). PDF

14. Kechao Tang, Xi Wang, Kaichen Dong, Ying Li, Jiachen Li, Bo Sun, Xiang Zhang, Chris Dames, Chengwei Qiu, Jie Yao, Junqiao Wu. A thermal radiation modulation platform by emissivity engineering with graded metal–insulator transition. Advanced Materials 32, 1907071 (2020). PDF

2019 and Before

13. Qingsheng Zeng, Bo Sun, Kezhao Du, Weiyun Zhao, Peng Yu, Chao Zhu, Juan Xia, Yu Chen, Xun Cao, Qingyu Yan, Zexiang Shen, Ting Yu, Yi Long, YeeKan Koh, Zheng Liu. Highly anisotropic thermoelectric properties of black phosphorus crystals. 2D Materials 6, 045009 (2019). PDF

12. Bo Sun, Georg Haunschild, Carlos Polanco, James Ju, Lucas Lindsay, Gregor Koblmüller, Yee Kan Koh. Dislocation-induced thermal transport anisotropy in single-crystal group-III nitride films. Nature Materials 18, 136–140 (2019). PDF

11. Sit Kerdsongpanya, Olle Hellman, Bo Sun, Yee Kan Koh, Jun Lu, Ngo Van Nong, Sergei I. Simak, Björn Alling, Per Eklund. Phonon thermal conductivity of scandium nitride for thermoelectrics from first-principles calculations and thin-film growth. Phys. Rev. B 96, 195417 (2017). PDF

10. Bo Sun, Xiaokun Gu, Qingsheng Zeng, Xi Huang, Yuexiang Yan, Zheng Liu, Ronggui Yang, Yee Kan Koh. Temperature Dependence of Anisotropic Thermal-Conductivity Tensor of Bulk Black Phosphorus. Advanced Materials 29, 1603297 (2017). PDF

9. Bo Sun, Yee Kan Koh. Understanding and eliminating artifact signals from diffusely scattered pump beam in measurements of rough samples by time-domain thermoreflectance (TDTR). Review of Scientific Instruments 87, 064901 (2016). PDF

8. James (Zi-Jian) Ju, Bo Sun, Georg Haunschild, Bernhard Loitsch, Benedikt Stoib, Martin S Brandt, Martin Stutzmann, Yee Kan Koh, Gregor Koblmüller. Thermoelectric properties of In-rich InGaN and InN/InGaN superlattices. AIP Advances 6, 045216 (2016). PDF

7. Sit Kerdsongpanya, Bo Sun, Fredrik Eriksson, Jens Jensen, Jun Lu, Yee Kan Koh, Benjamin Nong, Ngo Van, Balke, Björn Alling, Per Eklund. Experimental and theoretical investigation of Cr1-xScxN solid solutions for thermoelectrics. Journal of Applied Physics 120, 215103 (2016). PDF

6. Olivier Cometto, Bo Sun, Siu Hon Tsang, Xi Huang, Yee Kan Koh, Edwin Hang Tong Teo. Vertically self-ordered orientation of nanocrystalline hexagonal boron nitride thin films for enhanced thermal characteristics. Nanoscale 7, 18984-18991 (2015). PDF

5. Taotao Li, Chunli Guo, Bo Sun, Ting Li, Yonggang Li, Lifeng Hou, Yinghui Wei. Well-shaped Mn3O4 tetragonal bipyramids with good performance for lithium ion batteries. J. Mater. Chem. A 3, 7248-7254 (2015). PDF

4. Yee Kan Koh, David G Cahill, Bo Sun. Nonlocal theory for heat transport at high frequencies. Phys. Rev. B 90, 205412 (2014). PDF

3. Zhongchao Bai, Bo Sun, Na Fan, Zhicheng Ju, Menghua Li, Liqiang Xu, Yitai Qian. Branched Mesoporous Mn3O4 Nanorods: Facile Synthesis and Catalysis in the Degradation of Methylene Blue. Chemistry–A European Journal 18, 5319-5324 (2012). PDF

2. Bo Sun, Liqiang Xu, Kaibin Tang, Liancheng Wang, Zhicheng Ju, Yitai Qian. Synthesis of superconducting sphere‐like Mo2C nanoparticles in an autoclave. Crystal Research and Technology 47, 467-470 (2012). PDF

1. Zhongchao Bai, Zhicheng Ju, Liancheng Wang, Bo Sun, Changhui Sun, Liqiang Xu, Yitai Qian. Fe3BO5@carbon core–shell urchin-like structures prepared via a one-step co-pyrolysis method. Materials Letters 65, 2479-2481 (2011). PDF

LAST EDIT: Oct 1, 2021
©2019-2021 Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute &
Tsinghua Shenzhen International Graduate School